Shpallje, 20.05.2024

Shpallje, 20.05.2024

Shpallje May 20, 2024 - 15:22

Admir Luma shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Rizah Syla shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Etmir Muharremi shpall të pavlefshme dëftesat e klasës 9, SHFMU “Dëshmorët e Vitisë”, Drobesh - Viti.

“Ardiana Cahani” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811007518, Prizren.

“Edin Gashi” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811446394, Prizren.