Impressum

· Drejtor: SHPEND DOBRANJA · Kryeredaktor: Mehmet Gjata

· Redaktorët: Shpatmal Krasniqi (Sport) · Argjenda Selmani (Kulturë, Fejtonistikë)
LULZIM XHEMA (ZIP) · GENT SELANI (Qendra Grafike) · LAURA HASANI (Fotografia)

· Drejtor financiar: ISMAJL MUSLIU

· Drejtor i marketingut: HEKURAN HOXHA · Marketingu: (038) 249 751 · E-mail: [email protected] 

· Xhirollogaria: NLB Prishtina Nr. 1701001010829163

· Adresa e redaksisë: Pallati i shtypit p. n . / Aneksi, Prishtinë

· Tel/Fax. (038) 249 071, Tel: (038) 222 451

  mob: (044) 951 515 · E-mail: [email protected]