Shpallje, 18.04.2024

Shpallje, 18.04.2024

Shpallje April 18, 2024 - 14:53

Shemsedin Ismajli shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme Kuvendi Lezhes”. Viti.

Jehona Ismajli Bexheti shpall të pavlefshme dëftesat e viteve 10, 11, 12 dhe diplomën e shkollës së mesme profesionale “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Leonora Krasniqi shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 602256457, Prizren.

Kimete Jahaj shpall të pavlefshme dëftesat e viteve X, XI, XII dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Valmir Kicaj shpall të pavlefshme diplomën, IAAP “Skender Luarasi”, Suharekë.

Skender Maliqaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit të “Skender Mliqaj” BI me nr. unik 810082256, Suharekë.

Vesel Buja shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Mehdi Sopa shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 1 - 8 të SHFMU “Hasan Zyko Kamberi”, Sllovi - Lipjan.

Naile Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Merita Rexhepi shpall të pavlefshme certifikatën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

“Shkurtije Mustafa” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810982159, Prizren.

Altin Bytyqi shpall të pavlefshme certifikatën për murator, IAPP “Dituria”, Prizren.

Fidan Sami Tiçani shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e shkollës së mesme teknike “Minatori”, Fushë-Kosovë.

Arsim Zena shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme teknike “28 Nëntori”, Prishtinë.

Lirigzon Bujupi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme të lartë profesionale “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Rifat Gashi shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme, të viteve I, II, III, “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Bashkim Basha shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, SHM “Nikolla Teslla”, Obiliq.

Bashkim Basha shpall të pavlefshme dëftesat e viteve III, VI, “Velko Vllakoviq”, Prishtinë.

Bledar Thaqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “29 Nëntori”, Prishtinë.

Florim Pacolli shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Afrim Hasani shpall të pavlefshme diplomën e Fakultetit Juridik, Universiteti i Prishtinës.

Afrim Dugolli shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Bajram Curri”, Fushë-Kosovë.

Bajram Xhylami shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Nikolla Teslla”, Obiliq.

Xhevat Goxhuli shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Laura Scotti”, Fushë-Kosovë.

Abdurrah Ibrahimaj shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “28 Nëntori”, Prishtinë.

Nazmi Rama shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme, gjimnazi “Skënderbeu”, Gllogoc.

“Kioski Keli” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70074997, Prishtinë.

Majlindë Hajzer Kastrati shpall të pavlefshme diplomën e Universitetit të Prishtinës, drejtimi Shkenca Matematike Natyrore.

Naile Brahimi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “28 Nëntori”, Prishtinë.

Bujar Shala shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e shkollës së mesme “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

“Qendra për Edukim Special” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811415985.

Burim Pacolli shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Loreta Sheholli shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme “Ali Sokoli”, Prishtinë.

Burim Sllamniku shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Ragip Gjata shpall të pavlefshme librezën e automjetit me targa 01-275-CI.

Shpresa Bekteshi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Shpall të pavlefshme certifikatën për furrtar me nr. 822-2013, Prizren.

Arjeta Sukaj shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Ilaz Zeka shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Mehdi Orllati shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Rrezart Breznica shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore “Zenel Salihu”, Bardh i Madh.

Ardit Xhemajli shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës fillore, klasa IX, “Zenel Hajdini”, Prishtinë.

Nita Ademi shpall të pavlefshme licencën e shkollës së mesme, infermieri e përgjithshme, “Rezonanca”, Prishtinë.

Ramiz Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “19 Nëntori”, Prishtinë.

Adem Drenovci shpall të pavlefshme diplomën e Shkollës së Mesme Teknike, drejtimi Teknik i Elektroteknikës, Prishtinë.