Shpallje, 11.04.2024

Shpallje, 11.04.2024

Shpallje April 11, 2024 - 15:00

“Belleza Garden” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 812058388, Prizren.

Dila Noci shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Hysen Gashi shpall të pavlefshme diplomën, Shkolla e Mesme Teknike, Drejtimi i Makinerisë, Ferizaj.

Kadri Gashi shpall të pavlefshme diplomën, QAMO, Shkolla Teknike e Gjeodezisë, Gjakovë.