Shpallje, 08.04.2024

Shpallje, 08.04.2024

Shpallje April 08, 2024 - 14:52

“Hotel Solo Tian” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 812082105, Prizren.

“Valtin Minci” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810574138, Prizren.

Muharem Bajsini shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I – VIII, SHFMU “Meto Bajraktari”, Reçan.

Gentrit Shabani shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Rukije Bytyqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Rukije Bytyqi” BI me nr. 810632085, Suharekë.

Defrim Bytyqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Defrim Bytyqi”, me nr. 811337254, Suharekë.