Shpallje, 05.04.2024

Shpallje, 05.04.2024

Shpallje April 05, 2024 - 15:05

“Ardjan Kabashi” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811282354, Prizren.

Dhurim Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHMGJ “Ruzhdi Berisha”, Dragash.

“Blerim S. Bytyci” BI shpall të pavlefshme certifikatën me numër fiskal 601046817, Prizren.

Ambelije Ramiqi shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës fillore, klasat 1 - 8 të shkollës “Halil Alidema”, Pozhoran.

Edonit Ramiqi shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Alban Ismajli shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Kenan Halimi”, klasat I - V dhe VI – IX, Gjylekar - Viti.

Yllkuqe Hoti shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Kujtim Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën, IAAP “Skender Luarasi”, Suharekë.

Bekim Kicaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, IAAP “Skender Luarasi”, Suharekë.

Urim Gashi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, IAAP “Skender Luarasi”, Suharekë.

Melit Berisha shpall të pavlefshme certifikatën me nr. fiskal 811044403, “Melit Berisha” BI, Suharekë.

Musli Shala shpall të pavlefshme diplomën e Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, UP “Hasan Prishtina”, Prishtinë.