Shpallje, 28.03.2024

Shpallje, 28.03.2024

Shpallje March 28, 2024 - 14:52

Xhenita Tahiri shpall të pavlefshme dëftesat, SHM “Ruzhdi Berisha”, Dragash.

“Runfill” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811233775, Prizren.

Osman Gashi shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Blerina Luzha shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Thëllënzë Koxha shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Arsim Berisha shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Ilir Raka shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit "Ilir Raka B.I.", me numër 811962267.

Valëza Raka shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Fikri Dema shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Shaban Kuka shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit të "Shaban Kuka B.i.", me numër 810301250.

Gjelbrim Mulaku shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU "Idriz Seferi", Kaçanik.

Leutrim Luta shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMP "Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka", Kaçanik.

Lulzim Kuqi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMP "Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka", Kaçanik.

Egzon Guri shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Sami Gudaqi shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Shefket Trena shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Bekë Gashi shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMP "Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka" në Kaçanik.

Ferida Guri shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Fazile Axhami shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Mentor Thaçi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit të "Mentor Thaçi B.I. – Restorant Trofta”, me numër 811238527.

Isuf Lushi shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Latif Trupi shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Mynyr Loku shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.

Vahid Tafa shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit "Skënderbeu", Kaçanik.