Shpallje, 27.03.2024

Shpallje, 27.03.2024

Shpallje March 27, 2024 - 14:52

Valdrin Neziri shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme "Pjetër Bogdani", Ferizaj.

Adem Demiri shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore "Bajram Curri", Nekoc – Drenas.

“Ardeaa” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810154758, Prizren.

Ilmi Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e NTP “GNT”, me nr. 70611058, e lëshuar në Prishtinë.

NTP “GNT“ shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330050162, Prizren.

Arb Burshani shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

“Bashkim Memaj” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810588197, Prizren.

“Zabit Qereti” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 81006536, Prizren.

Pajtim Maliqaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Bajram Hamitaga shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 812121979, “Dendorden” SHPK, Suharekë

Ilmi Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Ilmi Gashi” BI me nr. unik. 811036484, e lëshuar në Suharekë.