Shpallje, 26.03.2024

Shpallje, 26.03.2024

Shpallje March 26, 2024 - 15:05

Kaltrinë Ekrem Qyqalla shpall të pavlefshme diplomën e Fakultetit Ekonomik, Departamenti i Marketingut, 2007 - 2008, Prishtinë.

Sabiha Mergjollar shpall të pavlefshme nostrifikimin e diplomës me nr. 2/2 - 2764, Prizren.

Festim Susuri shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Adonita Katavidaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Naim Kuqi shpall të pavlefshme licencën e punës nr. KO-02802, OSK, Prishtinë.

Naim Kicaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Enis Berisha shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, diplomën dhe certifikatën e notave të shkollës së mesme të mjekësisë “Hysni Zajmi”, Gjakovë.

Eduard Neziri shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV të shkollës së mesme të mjekësisë “Hysni Zajmi”, Gjakovë.

Shkumbin Kida shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II të shkollës së mesme ekonomike “Kadri Kusari”, Gjakovë.

“Nafije Lila” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811604041, Gjakovë.

Visar Ukaj shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV dhe diplomën e shkollës “Gjon Nikollë Kazazi”, Gjakovë.

Muhamet Fazliu shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Edmond Troshupa shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e klasave 10, 11, 12, 13 dhe të SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.