Shpallje, 21.03.2024

Shpallje, 21.03.2024

Shpallje March 21, 2024 - 15:45

Fejzi Kalanderi shpall të pavlefshme diplomën, moler – fasader, IAPP “Dituria”, Prizren.

Rahman Matoshi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Halis Nuhiu shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Valon Reshani shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII, diplomën, certifikatën SHMM “Lorenc Antoni”, Prizren.

Valentina Memaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

“Arlind Ademaj” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811001643, Prizren.

Çlirim Krasniqi shpall të pavlefshme licencën e punës KO-33497/A-06-20, e lëshuar nga Oda e Infermierëve, Prishtinë.