Shpallje, 08.02.2024

Shpallje, 08.02.2024

Shpallje February 08, 2024 - 23:00

Kreshnik Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme bujqësore “Abdyl Frashëri”, Prishtinë.

Lubisha Nicic shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

“Okean Pishina SPA” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811092064.

Yverdona Hyseni shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I-IX, SHFMU “Dy Dëshmorët”, Piranë.

Yverdona Hyseni shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHME “Ymer Prizreni”, Prizren.

Drita Thaçi shpall të pavlefshme katër dëftesat, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.