Shpallje, 07.02.2024

Shpallje, 07.02.2024

Shpallje February 07, 2024 - 15:02

Gjylijeta Bego shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Fikret Skenderi shpall të pavlefshme tri dëftesa, diplomën dhe Testin e Maturës Shtetërore, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Shefqet Bajraktari shpall të pavlefshme certifikatën, elektromekanik i pajisjeve shtëpiake, QAP Prizren.

Besartë Lacaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Arber Rafuna shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës së mesme “28 Nëntori”, Prishtinë.

Agron Shalla shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Bardhdita Troshupa shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-5 dhe 6-9 të SHFMU “Hajredin Bajrami”, Magurë - Lipjan.

Bardhdita Troshupa shpall të pavlefshme dëftesën e klasës 10 të SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Osman Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Besa Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12 të SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Veton Halabaku shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 12, SHMPT “Jonuz Zejnullahu”, Viti.