Shpallje, 04.12.2023

Shpallje, 04.12.2023

Shpallje December 04, 2023 - 15:39

Nuhija Tairovic shpall të pavlefshme certifikatën me numër fiskal 600546446, Prizren.

Berat Sopi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I – VIII, SHFMU “Zef Lush Marku”, Velezhë.

Dafina Hyseni shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

NTSH “Muharremi – 3” shpall të pavlefshme certifikatën e numrin fiskal 601170567, Prizren.

Bujar Gjonaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810134560, Prizren.

Arton Gashi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “28 Nëntori” dhe dëftesat e viteve I, II, III, Prishtinë.

Flaka Rexha shpall të pavlefshme diplomën bachelor i shkencave të farmacisë komunitete, Prishtinë.

Fitim Gerbeshi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III dhe diplomën, shkolla “Shtjefën Gjeçovi”.