Shpallje, 10.03.2023

Shpallje, 10.03.2023

Shpallje March 10, 2023 - 15:27

Shqipe Kastrati shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Kosovare Hoxha shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Talat Sallah shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal të biznesit 600005856, Prizren.

Ahmet Mejzinolli shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Hasime Dema shpall të pavlefshme dëftesat e SHFMU “Idriz Seferi”, Kaçanik.

Florijan Jezerci shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”, Kaçanik.

Esat O. Hoxha B.i shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “NTSH Narta” me NUI: 810736283.