Shpallje, 11.08.2022

Shpallje, 11.08.2022

Shpallje August 11, 2022 - 14:59

“Auto Servise Burimi” Sh.p.k shpalle të pavlefshme çertifikatën e biznesit me Nr. 810157447, Obiliq.

Shera Kosumi shpalle të pavlefshme deftesën e vitit te III të shkolles së mesme “Hoxhe Kadri Prishtina”

Mehmet Mustafa shpall të pavlefshme deftesat e kl X,Xl,Xll shmgj " Gjon Buzuku " Prizren.

Orhan Olloni shpall të pavlefshme deftesat dhe dipllomen shmgj " Gjon Buzuku " Prizren.

Albijana Vezaj shpall të pavlefshme deftesat, dipllomen, testin e matures Shmgj " Remzi Ademaj " Prizren.