Shpallje, 25.06.2022

Shpallje, 25.06.2022

Shpallje June 25, 2022 - 13:06

Egzon Idrizi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I - V, SHFMU "Mirali Sejdiu"Goshicë - Viti.

Saranda Xhemajli shpall të pavlefshme certifikaatën e biznesit me numër 810061292, Viti.

Valdete Halabaku shpall të pavlefshëm dëftesën e SHM "Kuvendi i Lezhës", Viti.

Remzije Duli shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I dhe II, SHM "Xhevdet Doda", Prishtinë.

Antigona Selimi shpall të pavlefshme diplomën, SHMM "Dr. Ali Sokoli", Prishtinë.

Enver Gashi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT "28 Nëntori", Prishtinë.

Sofije Selman Fetahu shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM "Hiivzi Sylejmani", Fushë Kosovë.

"BERTO" SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër unik identifikues 810774514, Prishtinë.

Endrina Selaci shpall të pavlefshme Licencën e Punës - ID, drejtimi Infermeri, lëshuar nga OIK- Prishtinë.

Lindita Muji shpall të pavlefshme diplomën, SHM "Eqrem Çabej", Prishtinë.

Shukri Bajrami shpall të pavlefshme dëftesat,  SHF" Nazmi Gafurri", Prishtinë.

Valmir Agron Berisha shpall të pavlefshme diplomën, SHMLEJ "Hivzi Sylejmani", Fushë Kosovë.

Erza Brahimi shpall të pavlefshme diplomën, SHM "Hivzi  Sylejmani", Fushë Kosovë.

Drilon Paloji shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën dhe certifikatën e testit të maturës të SHMP "Ismail Dumoshi",Obiliq.