Shpallje, 10.07.2024

Shpallje, 10.07.2024

Shpallje July 10, 2024 - 15:22

Vjollca Shemsi Zagracja shpall të pavlefshme diplomën e gjimnazit “Hivzi Sylejmani”, Fushë-Kosovë.

Xhevdet Jakupi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Xhevdet Jakupi” BI me nr. 810113465.

Elsa Ibrahimi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve 10, 11 të SHM kolegjit “Mehmet Akif”, Banullë - Lipjan.

Lendeit Sallauka shpall të pavlefshme dëftesën e kl. X, SHMM “Luciano Motroni", Prizren.

“Mensur Dogan” BI shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600080395, Prizren.

Agnesa Berisha shpall të pavlefshme dëftesën e kl. XII, SHMT “Luciano Motroni", Prizren.

Albas Qabtati shpall të pavlefshme dëftesën e kl. VI, “Gymnazium Loyola”, Prizren.

Edona Samahodaj shpall të pavlefshme diplomën, dëftesat dhe certifikatën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Dilara Shahini shpall të pavlefshme dëftesat e viteve X, XI, SHMGJ “Remzi Ademaj”, Prizren.

“Mehmet Basija” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810986797, Prizren.

“Mehmet Vasija” BI shpall të pavlefshme certifikatën e numrin fiskal 600631669, Prizren.