Shpallje, 03.07.2024

Shpallje, 03.07.2024

Shpallje July 03, 2024 - 15:07

Sanela Fazli shpall të pavlefshme katër dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Melida Salihi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve l – IX, SHFMU “Planjanje”, Planjanë.

Taulant Mula shpall të pavlefshme dëftesat, certifikatën dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

“Emine Bucolli” BI, “DPT Moda”, shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 81153451, Prishtinë.