Shpallje, 02.07.2024

Shpallje, 02.07.2024

Shpallje July 02, 2024 - 15:05

“Sadat Aliti” BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80162405, Prizren.

Tadora Mula shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, “Gymnazium Loyola”, Prizren.

Naime Sejdiu shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Blenda Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesnat e vitit 6 - 9 të SHFMU “7 Marsi”, Poturovc Lipjan.

Egzona Tahiri shpall të pavefshme dëftesat e kl 10, 11, 12 dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.