Shpallje, 13.11.2023

Shpallje, 13.11.2023

Shpallje November 13, 2023 - 14:58

Bergin Kaloshi shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Redon Kuci shpall të pavlefshme dëftesën e Testit të Maturës, gjimnazi “Loyola”, Prizren.

Afrim Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën, QK “11 Marsi”, Prizren.

KSF major Sh.A., me nr. unik identifikues 810971433, shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së, Prizren.

Sabahate Zuka shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12, 13, gjimnazi “Kuvendi Lezhës”, Viti.

Kompania “Sherif Vitia” BI shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330330803, Prishtinë.

“KA Real Estate” ShPK me nr.81150496 shpall të pavlefshme certifikatën e tvsh-së.

Erjeta Abazi shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Kuvendi i Lezhës”, Viti.