Shpallje, 29.03.2023

Shpallje, 29.03.2023

Shpallje March 29, 2023 - 15:08

Gjylferije Vuciterna shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Patriot Kabashi shpall të pavlefshme certifikatën e muratorit, viti 2021, IAPP “Dituria”, Prizren.

Elifete Fejza shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e shkollës së mesme të mjekësisë, dr. “Ali Sokoli”, Prishtinë.

Redone Xhela shpall të pavlefshme kartelën identifikuese të kolegjit UBT, me numër të dosjes 202153440, viti i regjistrimit 2020/2021, Gjilan.