Shpallje, 21.09.2022

Shpallje, 21.09.2022

Shpallje September 21, 2022 - 15:19

Blertina Haziri shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme, gjimnazi “Kuvendi Lezhës”, Viti.

Din M. Hoti shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600210752 dhe numrin e TVSH-së 330007329, Prizren.

“Inter Busines” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811443960, Prizren.

Sahil Muyo shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Besart Zaplluzhani shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Arben Fazliu shpall të pavlefshme dëftesën e kl. VIII, SHF “Mehmet Gradica”, Gradicë.

Behram Dervishi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Mexhid Dervishi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Durim Kluna shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Besnik Sahiti shpall të pavlefshme dëftesën e kl. VIII, SHF “Rasim Kiçina”, Drenas.