Shpallje, 20.09.2022

Shpallje, 20.09.2022

Shpallje September 20, 2022 - 15:40

Kefser Sagdani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810592825, Prizren.

Aldina Bajra shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHME “Ymer Prizreni”, Prizren.

Malsore Zekolli shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

“ANDII 1” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330425696, Prishtinë.

Ardian Mjekiqi shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës së mesme “Hivzi Sylejmani”, Fushë-Kosovë.

Shkëndije Shabiu shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12, si dhe diplomën e SHMGJ “Kuvendi i Lezhës”, Viti.