Shpallje, 15.08.2022

Shpallje, 15.08.2022

Shpallje August 15, 2022 - 13:52

Leonora Avdyli shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12, si dhe diplomën e shkollës së mesme “Kuvendi Lezhës”, Viti.

Vlora Avdyli shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12, si dhe diplomën e shkolles së mesme “Kuvendi Lezhës”, Viti.

“Siremona Cibo” BI” shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 602418982, Prizren.