Shpallje, 07.07.2022

Shpallje, 07.07.2022

Shpallje July 07, 2022 - 12:36

Hasan Aliu shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Gjergj Fishta”, Prishtinë.

Fatbardha Salihu shpall të pavlefshme dëftesën prej klasës 6 deri 9, SHFMU “Njazi Rexhepi”, Sllatinë e Epërme - Viti.

Fatjona Emerllahu shpall të pavlefshme dëftesën e SHFMU “Dëshmorët e Vitisë”, klasat 6 – 9.

N.T.Sh " Ekspres - Tur " shpall te pavlefshme certifikaten e biznisit 70013079 Prizren 


N.P.N " Kos - Ingg" shpall te pavlefhme certifikaten e biznisit 70718030 Prizren


Selvije Muja shpall te pavlefshme deftesat, dipllomen , testin e matures shmgj " Remzi Ademaj " Prizren