Shpallje, 22.06.2022

Shpallje, 22.06.2022

Shpallje June 22, 2022 - 12:27

Vetmir Cukic BI shpall të pavlefshme certifikatën fiskale me numër 600308945, Prizren.

Xhylasfije Tytyri shpall të pavlefshme diplomën, SHMM "Luciano Motroni", Prizren.

Arbnor Skeraj BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznisit me nr. 810981010, Prizren. 

Rinë Hyseni shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën, certifikatën e Testit të Maturës, SHMGJ "Gjon Buzuku", Prizren.

Alban Nuredini shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, gjimnazi “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.