Navigimi në Botën e Maskulinitetit “Komplekset Mashkullore” 

Navigimi në Botën e Maskulinitetit “Komplekset Mashkullore” 

Shëndetësi April 13, 2024 - 09:50
Shkruan: Dr. sci .Spec. Donika Tahirsylaj-Alidemi, Psikologe mjekësore

Në shoqërinë tonë, diskutimi mbi komplekset mashkullore është një temë që ka mbetur e pazgjidhur dhe e rëndësishme për të kuptuar shëndetin emocional të meshkujve. Një nga sfidat më të mëdha që shumë burra përballen është ndjenja e inferioritetit, një ndjenjë që shpesh zhvillohet nga pritshmëritë shoqërore dhe kulturore, si dhe nga përvojat individuale.

Në këtë artikull, do të hulumtojmë më thellë se si kompleksi mashkullore ndikon në ndjenjën e inferioritetit tek meshkujt dhe se si ata reagojnë ndaj kësaj sfide emocionale.

Ndjenja e inferioritetit tek meshkujt shpesh vjen nga një ndërthurje e faktorëve të ndryshëm, duke përfshirë:

1. *Pritshmëritë shoqërore për maskulinitetin*: Shoqëria jonë ka pritshmëri të caktuara për rolin dhe sjelljen e burrave, duke kërkuar që ata të jenë të fortë, të pavarur dhe të suksesshëm në shumë fusha të jetës. Kur meshkujt nuk përputhen me këto standarde, ata mund të ndiejnë se ata nuk janë të mjaftueshëm.
2. *Pengesat individuale dhe emocionale*: Traumat e përjetuara në fëmijëri, mungesa e mbështetjes emocionale, dhe përvojat negative në marrëdhënje mund të kontribuojnë në ndjenjën e inferioritetit tek meshkujt.
3. *Ndikimi i mediave dhe kulturës popullore*: Imazhet e idealizuara të mashkullit në mediat dhe kulturën popullore mund të krijojnë një standard të padobishëm për meshkujt, duke shkaktuar ndjenja të pasigurisë dhe inferioritetit tek ata që nuk përputhen me këto standarde.

Reagimi i meshkujve ndaj ndjenjës së inferioritetit mund të jetë i ndryshëm për secilin individ, por disa reagime të zakonshme përfshijnë:
- Mungesa e vetëbesimit dhe ndjenja e padobishmërisë
- Izolimi dhe refuzimi për të shprehur ndjenjat
- Përpjekjet për të fshehur ndjenjën e inferioritetit pas një maskë të fortë
- Përpjekjet për të përmbushur standardet e caktuara të suksesit dhe të pasurisë për të kompensuar për ndjenjën e pamjaftueshmërisë

Për të adresuar këtë sfidë të rëndësishme emocionale për meshkujt, është e rëndësishme të krijojmë një kulturë ku emocionet dhe ndjenjat e tyre janë të respektuara dhe të përkrahura. Nëpërmjet ndihmës së terapisë dhe mbështetjes nga miqtë dhe familja, meshkujt mund të zhvillojnë aftësi të shëndetshme për të menaxhuar ndjenjat e inferioritetit dhe për të ndërtuar një ndjenjë të fortë të vetëdijes dhe vetëvlerësimit. Në këtë mënyrë, ata mund të jetojnë një jetë më të lumtur dhe të plotësisht të shëndetshme emocionale. Ndjenja e inferioritetit tek meshkujt shpesh vjen nga një ndërthurje e faktorëve të ndryshëm, duke përfshirë:

1. *Pritshmëritë shoqërore për maskulinitetin*: Shoqëria jonë ka pritshmëri të caktuara për rolin dhe sjelljen e burrave, duke kërkuar që ata të jenë të fortë, të pavarur dhe të suksesshëm në shumë fusha të jetës. Kur meshkujt nuk përputhen me këto standarde, ata mund të ndiejnë se ata nuk janë të mjaftueshëm.
2. *Pengesat individuale dhe emocionale*: Traumat e përjetuara në fëmijëri, mungesa e mbështetjes emocionale, dhe përvojat negative në marrëdhënje mund të kontribuojnë në ndjenjën e inferioritetit tek meshkujt.
3. *Ndikimi i mediave dhe kulturës popullore*: Imazhet e idealizuara të mashkullit në mediat dhe kulturën popullore mund të krijojnë një standard të padobishëm për meshkujt, duke shkaktuar ndjenja të pasigurisë dhe inferioritetit tek ata që nuk përputhen me këto standarde.

Në shoqërinë tonë, dhuna ndaj grave nga meshkujt është një problem serioz dhe i shqetësueshëm që shkakton pasojat më të rënda për viktimat dhe për shoqërinë në tërësi. Për të kuptuar këtë fenomen dhe për të luftuar këtë shqetësim, është e rëndësishme të shohim shkaqet dhe faktorët që kontribuojnë në këtë lloj sjellje të papranueshme. Në këtë artikull, do të analizojmë disa nga shkaqet kryesore të dhunës ndaj grave nga meshkujt.

1. *Maskuliniteti Tokësuar*: Në shoqëritë patriarkale, ku roli i burrit shpesh konsiderohet si i suprem, disa meshkuj mund të ndiejnë se ata kanë të drejtë të kontrollojnë dhe të dominojnë gratë. Ky mentalitet i toksuar i maskulinitetit mund të shkaktojë sjellje të dhunshme ndaj grave, duke e shikuar femrën si një objekt të posaçëm që duhet të nënshtrihet dhe të kontrollohet.

2. *Stresi dhe Ankthi*: Në rrethana të stresit dhe ankthit, disa meshkuj mund të humbasin kontrollin mbi sjelljen e tyre dhe të shprehin dhunë ndaj grave si një mënyrë për të shprehur fuqinë dhe për të ndjenjë kontroll mbi situatën.

3. *Probleme në Marrëdhënje*: Konfliktet dhe tensionet në marrëdhënje mund të ndikojnë në shfaqjen e dhunës. Meshkujt që ndjejnë frikë nga humbja e kontrollit të tyre në marrëdhënje, mund të përdorin dhunën si mjet për të qëndruar në pozicionin e tyre të përceptuar të fuqisë.

4. *Mungesa e Aftësive për të Menaxhuar Emocionet*: Individët që kanë vështirësi në menaxhimin e emocioneve të tyre, si zemërimi dhe ankthi, mund të jenë më të prirur për sjellje të dhunshme ndaj grave kur ata ndodhen në situata të stresit.

5. *Shkaqe Sociale dhe Ekonomike*: Varfëria, papunësia, dhe situata tjera sociale dhe ekonomike të vështira mund të ndikojnë në ndjenjën e pafuqisë dhe frustrimit për disa burra, duke i shtyrë ata të shprehin dhunë ndaj grave si një mënyrë për të shprehur fuqinë dhe për të përfituar kontroll.

Është e rëndësishme të kuptojmë se ky nuk është një listë e plotë e shkaqeve, dhe shkaqet e dhunës ndaj grave janë të ndërlikuara dhe të ndryshueshme në varësi të kontekstit dhe situatës individuale. Për të luftuar këtë problem, është e rëndësishme të punojmë në adresimin e shkaqeve të thella sociale dhe kulturore që kontribuojnë në dhunën kundër grave, duke përfshirë edukimin, ndryshimet në politikat publike dhe promovimin e respektit dhe barazisë gjinore.

Image
Dr. sci .Spec. Donika Tahirsylaj-Alidemi, Psikologe mjekësore