Shpallje, 16.11.2023

Shpallje, 16.11.2023

Shpallje November 16, 2023 - 14:47

Cazim Cara shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Kompania “TSA Trade” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330466765.

“FC Keku” SHA shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810828537.

Liridon Rudaku shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Granit Kastrati shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 8110021882, Drenas.

“Real” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811167768 dhe certifikatën e TVSH-së me nr. 330031485, Drenas.