Shpallje, 15.11.2023

Shpallje, 15.11.2023

Shpallje November 15, 2023 - 15:05

Egzona Rexhepi shpall të pavlefshme dëftesat e shkollës fillore “Zenel Sadiku”, klasat VI – IX, Babaj i Bokës - Gjakovë.

Ora Susuri shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën, Testin e Maturës, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Erza Susuri shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën, Testin e Maturës, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

DPT “Alibeg” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70013687, Prizren.

Ganimete Syla shpall të pavlefshme diplomën e shkollës mesme dhe dëftesat e viteve 1, 2, 3, 4, gjimnazi “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

“Giga Rent” SHPK - Shoqëri me Aftësi të Kufizuar, shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 812051390.

Shyhrete Shaban Salihu shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ, Lipjan.

Gani Sabit Jashanica shpall të pavlefshme diplomën e Shkollës së Mesme Teknike, Drejtimi Automekanik, Lipjan.