Shpallje, 27.09.2023

Shpallje, 27.09.2023

Shpallje September 27, 2023 - 14:28

Adem Kosovali shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “28 Nëntori”, Prishtinë.

“Atlantic -K” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810821282, Prishtinë.

Yll Hajzeri shpall të pavlefshme licencën e punës me nr. KO/37837/06-20.

Mimoza Kajdomqaj shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Shoqata “Hit Berry-Hit Berry Associacion” shpall të pavlefshme certifikatën me nr. fiskal 601618492, Prizren.

Ozlem Kizoli shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.