Shpallje, 25.09.2023

Shpallje, 25.09.2023

Shpallje September 25, 2023 - 14:49

Anesa Shala shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70724766, Prizren.

Sabina Braha shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Remzi Ademaj”, Prizren.

“Balkan States Drilling” SHPK, Dega Kosovë, shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71362809, Prizren.

“Balkan States Drilling” SHPK, Dega Kosovë, shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330348103, Prizren.

Sabihana Braha shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Remzi Ademaj”, Prizren.

Rinor Avdiu shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12 dhe diplomën e shkollës së mesme “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Kompania “Ekovet System” LLC shpall të pavlefshme certifikatën me numër fiskal 601180590, Prishtinë.

“Gjurma” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e TVSH-së me nr. 330376526, Prishtinë.

Nasuf Dervisholli shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Hivzi Sylejmani”, Fushë-Kosovë.

Xhemile Morina shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Brahim Nrecaj shpall të pavlefshme dëftesën e tetëvjeçares, SHF “Edit Durham”, Suharekë.

Lulzim Fetaj shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. unik. 810633330 dhe certifikatën me nr. fiskal 600025846, NTSH “Luli”, Suharekë.

Arlinda Alija shpall të pavlefshme dëftesat, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.