Shpallje, 06.06.2023

Shpallje, 06.06.2023

Shpallje June 06, 2023 - 16:24

Herolind Shabani shpall të pavlefshme dëftesën, kl. 6 deri 9, SHFMU “Ahmet Hajdari”, Begunc – Viti.

Herolind Shabani shpall të pavlefshme diplomën e shkolles së mesme, gjimnazi “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

"Gezim Shpejti" BI shpall të pavlefshëm numrin fiskal 600357207, Prizren.

"Hbagder Group" SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznisit me nr. 811965310, Prizren.

Ali Sa. Krasniqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznisit me nr. 81158361, Prizren.

"Spitali Kestina" SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810161000, Prishtinë.

"Onxy Hookah Lounge" SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811369843, Prishtinë.