Shpallje, 14.03.2023

Shpallje, 14.03.2023

Shpallje March 14, 2023 - 14:39

Besnik Jaha shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Brezovica Group” SHPK, me numër 810097031.

Fitore Syla shpall të pavlefshme dëftesat e klasave 10, 11, 12, 13 dhe diplomën e shkollës së mesme, gjimnazi “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

“Edinson” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810598104, Prizren.

Elmaz Vehbiu shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal të biznesit 601343601, Prizren.

Devleta Ibrahimi shpall të pavlefshme katër dëftesa dhe diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.