Shpallje, 13.03.2023

Shpallje, 13.03.2023

Shpallje March 13, 2023 - 15:05

Gazmend Zeqiri shpall të pavlefshme diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

NSH “Riadi – Shped” shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600407789, Prizren.

Fatos Fondaj shpall të pavlefshme dëftesat e SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë.

Florina Bungu shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Skender Luarasi”, Suharekë.

Nagjije Beqaj shpall të pavlefshme dëftesën e nëntëvjeçares, SHF “Kongresi i Manastirit”, Studençan.

Millovan Antiq shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Jeta e Re”, Suharekë

Yllzon Kroni shpall të pavlefshme dëftesën e nëntëvjeçares, SHF “Ramë Bllaca”, Bllacë.

Fadil Osmani shpall të pavlefshme diplomën, SHLP “Xhevdet Doda”, viti i diplomimit 19.06.1985, Prizren.

Elmaz Vebiu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810287343, Prizren.

Mahrem Puriva shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600491906, Prizren.

Dashurije Jakupi shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme profesionale “Jonuz Zejnullahu”, Viti.