Shpallje, 25.01.2023

Shpallje, 25.01.2023

Shpallje January 25, 2023 - 15:06

Ramadan Alimi shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Krenar Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV dhe diplomën e SHMGJ “Ulpiana”, Lipjan.

Arian Sllamniku shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.