Shpallje, 23.01.2023

Shpallje, 23.01.2023

Shpallje January 23, 2023 - 15:38

Flamur Berisha shpall të pavlefshme dëftesën e kl. XI, SHMT ''Skender Luarasi'', Suharekë.

Luan Kuqi shpall të pavlefshme certifikatën e binzesit me nr. 80668384, dyqani tregtar ''Goni'', Suharekë.

Leotrim Reshani shpall të pavlefshme diplomën, SHMT "Skender Luarasi", Suharekë.

Mirjeta Hysa shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ "Jeta e Re", Suharekë

Kujtim Beqaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMT "Skender Luarasi", Suharekë.

Enis Dema shpall të pavlefshme certifikatën dhe diplomën, SHMT "Skender Luarasi", Suharekë.

Ilmete Kryeziu shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ "Jeta e Re", Suharekë.

Blerand Shala shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT "Skender Luarasi", Suharekë.

Saim Limaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMT "Skender Luarasi", Suharekë.

Luiza Gashi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMT "Skender Luarasi", Suharekë.

Afrim Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-8, SHFMU “Hajredin Bajrami”, Magure.

Mehdi Bllaca shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Liridon Bajraktari shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-5 dhe 6-9 të SHFMU “Hazir Kolshi”, Baincë - Lipjan.

Florian Sadria shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme, gjimnazi ''Kuvendi i Lezhës'', Viti, N.P. 220.

Veton Qahili shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme, gjimnazi "Kuvendi i Lezhës", Viti.

Versage Kosova L.L.C shpall të pavlefshme certifikatën e TVSh-së me Nr. 330486268.