Shpallje, 30.11.2022

Shpallje, 30.11.2022

Shpallje November 30, 2022 - 15:46

Xheneta Uka shpall të pavlefshme dëftesat e kl. 10, 11, 12 dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Ylmije Hoxhaj BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811403914, Prizren.

Dzeneta Ademi shpall të pavlefshme dëftesat, SHFMU “Izvor”, Lubinjë e Epërme.

Visar Pacolli shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën e shkollës së mesme “Gjin Gazulli”, Prishtinë.