Shpallje, 21.11.2022

Shpallje, 21.11.2022

Shpallje November 21, 2022 - 15:14

Musa Xhelili shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, Viti.

Eron Halili shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Kongresi i Manastirit”, Pozhoran.

Bedri Ba. Morina shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 71078647, Prizren.

NT “Mekke- Com” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70530627, Prizren.