Shpallje, 18.11.2022

Shpallje, 18.11.2022

Shpallje November 18, 2022 - 15:17

Egzona Eger shpall të pavlefshme diplomën e SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

“Seo Web Desing” LLC shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811484477, Prizren.

Fazli Bylygbashi shpall të pavlefshme certifikatën “Murator IAAP Dituria” 1-87/22, Prizren.

Mergim Latifi shpall të pavlefshme diplomën, certifikatën, QAP, Prizren.

DPT “Meke” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810580169, Prizren.

NT “Kekke – Com” shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600050314, Prizren.