Shpallje, 05.10.2022

Shpallje, 05.10.2022

Shpallje October 05, 2022 - 14:51

Haxhi Gutaj shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, gjimnazi “Hajdar Dushi”, Gjakovë.

Edona Dushi shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, IV dhe diplomën e SHMM “Hysni Zajmi”, Gjakovë.

Festina Kuka shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka”, Kaçanik.

Verona Shehu shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e klasave 10, 11 dhe 12 të gjimnazit “Skënderbeu”, Kaçanik.

Fadil Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. fiskal 810715013, Lipjan.

Osman Rrustemi shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Ukshin Petrova shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 10, 11, 12, 13 dhe diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Mujedin Uka shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70897059, Prizren.

Nevruz Pula shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810572182, Prizren.

NTH “MC Donald – B” shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal me nr. unik 810735011, Prizren.

Liridona Nuhiu shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Kuvendi i Lezhës”, Viti.

Valbona Vatovci shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.