Shpallje, 22.09.2022

Shpallje, 22.09.2022

Shpallje September 22, 2022 - 15:17

Arben Fazliu shpall të pavlefshme dëftesën e kl. VIII, SHF “Mehmet Gradica”, Gradicë.

Behram Dervishi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Mexhid Dervishi shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Durim Kluna shpall të pavlefshme diplomën dhe dëftesat e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

Besnik Sahiti shpall të pavlefshme dëftesën e kl. VIII, SHF “Rasim Kiçina”, Drenas.

Lendita Kryeziu shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

NPN “Shkëlqimi” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër unik identifikues 811832262.

Ardian Mustafa shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 70960354, NTP “Ylli –Yll”.

Merita A. Maliqi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër unik identifikues 811465568.

Dzevair Aliti shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Naim Kycyku shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Ismet Qovanaj shpall të pavlefshme, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Irfan Gashi shpall të pavlefshme certifikatën për saldim, QAP, Prizren.