Shpallje, 08.08.2022

Shpallje, 08.08.2022

Shpallje August 08, 2022 - 15:19

Sehare Rapi shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”, Prizren.

Pleurat Susuri shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Ardijana Qunaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

AHAS HOLDING SH.P.K. shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me Nr. 71186849, Prishtinë