Shpallje, 05.08.2022

Shpallje, 05.08.2022

Shpallje August 05, 2022 - 15:09

“Regb” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811578626, Prizren.

NPN “Kos – lngg” shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600762076, Prizren.

Lirim Beqiraj shpall të pavlefshme dëftesat e klasave I - V dhe VI – IX, SHFMU “Ulina”, Kosavë – Dragash.

Blerim Duraku shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Kuvendi i Drenicës”, Abri e Poshtme.

Astrit Hoxha shpall të pavlefshme dëftesat e klasave VI – IX, SHFMU “Gani Elshani”, Krajkovë.

Salih Hoxha shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Faruk Halilaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI-IX, SHFMU “Migjeni”, Baicë.

Shkodran Rexhiqi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.