Shpallje, 04.08.2022

Shpallje, 04.08.2022

Shpallje August 04, 2022 - 13:36

Arbnora Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesat, diplomën, certifikatën, SHMGJ “Hasan Nahi”, Prishtinë.

Sarik Cibo shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Blend Shatri shpall të pavlefshme dëftesat e klasave VI – IX, SHFMU “Hysni Temaj”, Kushnin – Has.

Blend Shatri shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, Xl, SHMGJ “Remzi Ademaj”, Prizren.

Xhafer Danushi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave 1-8 të SHFMU “Ibrahim Banushi”, Shalë – Lipjan.

Adnon Fejzullahu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “Adnon Fejzullahu B.I”, me nr. fiskal 810717085, Lipjan.

Sylejman Olluri shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme profesionale “Adem Gllavica”, Lipjan.

Safet Luma shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme profesionale “Adem Gllavica”, Lipjan.

Jahir Gashi shpall të pavlefshme diplomën e kolegjit AAB me nr 522-16 Prishtinë,