Shpallje, 02.08.2022

Shpallje, 02.08.2022

Shpallje August 02, 2022 - 13:47

Vjollca Hoxha shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Luciano Motroni”.

DPT “Seba” shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 80328753, Prizren.