Shpallje, 29.07.2022

Shpallje, 29.07.2022

Shpallje July 29, 2022 - 15:15

Aulon Kryeziu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës IX, shkolla fillore “Pavarësia”, Prishtinë.

Ridon Ramushi shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII, shkolla e mesme “Mileniumi i Tretë”.

Afrim Morina shpall të pavlefshme diplomën e SHMT “Fehmi Lladrovci”, Drenas.

“Real” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 811167768, Drenas.

Pajtim Bytyqi shpall të pavlefshme diplomën e SHM “Gj. K. Skënderbeu”, Drenas.

Xhemile Sejdiu shpall të pavlefshme dëftesën e SHF “Arif Shala”, Korroticë e Poshtme.