Shpallje, 27.06.2022

Shpallje, 27.06.2022

Shpallje July 27, 2022 - 09:27

Ismetka Ilijazi shpall të pavlefshme dëftesat e vitit I, II, SHM “Meto Bajraktari”, Reqan.

Gëzim Shpejti BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 70379405, Prizren.

Gëzim Shpejti BI shpall të pavlefshme certifikatën e numrit fiskal 600357207, Prizren.

Merita Meca shpall të pavlefshme diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.