Njoftim nga Autoritetet e Likuidimit për parashtruesit e kërkesave

Njoftim nga Autoritetet e Likuidimit për parashtruesit e kërkesave

Shpallje June 27, 2022 - 14:06

Autoritetet e Likuidimit (AL-të) të NSH-ve: Beko (në likuidim), Morava e Binçës (në likuidim), Agromehanizacia (në likuidim), Ereniku Industri (në likuidim), Miniera Boksitet e Kosovës Volljak (në likuidim), Ibar Invest (në likuidim), Jugopetroll (në likuidim), Kompania e Sigurimeve Dunav (në likuidim), Kompania e Sigurimeve Kosova (në likuidim), Monting Energetika (në likuidim), Jedinstvo (në likuidim), Nispromet (në likuidim), Banka e Vojvodinës (në likuidim), Agrokosova (në likuidim), Përparimi (në likuidim), Radio Televizioni i Prishtinës (në likuidim), të emëruar sipas Nenit 12 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, duke vërejtur mospranimin e shkresave në vijim (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) në adresat e parashtruesve të kërkesave bazuar në nenin 49 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP-në publikon këtë njoftim:

1. Të gjithë parashtruesit e kërkesave si në listën e mëposhtme të paraqiten për të pranuar shkresat përkatëse (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) të Autoriteteve të Likuidimit në adresën e përcaktuar në zyrën përkatëse rajonale të AKP-së, para ose deri në orën 16:00 të datës 11 korrik 2022.

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

Image

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

Image

Image

Image

Image