Shpallje, 25.01.2022

Shpallje, 25.01.2022

Shpallje January 25, 2022 - 12:59

 

Albulena Rukovci shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHM "Eqrem Çabej", Prishtinë.

Drin Asllani shpall të pavlefshme diplomën, SHMP “Shtjefën Gjeçovi”, Prishtinë.

Gezim Dulla shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nrb. 71296830, Lipjan.

Shkodran Salihu shpall të pavlefshme certifikatën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Fitim Muhaxheri shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I-V dhe VI-IX të SHFMU “Drita”, Rubofc – Lipjan.

Naser Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I-V dhe VI-IX të SHFMU “Kadri Beba”, Ribar i Madh – Lipjan.

Ajtene Merovci shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Adem Gllavica”, Lipjan.

Hisen Qosa shpall të pavlefshme diplomën e SHMP “Jonuz Zejnullahu”, drejtimi Bujqësi, Viti.

Bujar Gashi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit të “Bujar Sa Gashi”, me numër 811241504.

Varis Jorganxhi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me nr. 810172495, Prizren.

Arben Berisha shpall të pavlefshme certifikatën, QAP autoelektricist, Prizren.