Shpallje, 18.01.2022

Shpallje, 18.01.2022

Shpallje January 18, 2022 - 14:22

Naser Ademi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

Rexhep Gjyliqi shpall të pavlefshëm faksimilen e mjekut me numër të licencës KO-01810-01-01, e lëshuar nga Oda e Mjekëve e Kosovës, në Prishtinë.

Luljeta Hajdini shpall të pavlefshme dëftesën e viteve I dhe II, SHMT “28 Nëntori”, Prishtinë.

Luljeta Hajdini shpall të pavlefshme dëftesën e vitit III dhe diplomën, Shkolla e Mesme e Tregtisë, Prishtinë.

Kreshnik Sada shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit “KSA” LLC me numër 70702236, Prishtinë.

Mentor Mustafa shpall të pavlefshme dëftesat e viteve I, II, III, të shkollës së mesme “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë.

Blerta Mehani shpall të pavlefshme dëftesën e viteve I, II, III të shkollës së mesme “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

Fatmir Zuka shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme “Fan Noli”, Podujevë.

Altin Brajshori shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, të shkollës së mesme “28 Nëntori”, Prishtinë.

Bashkim Gashi shpall të pavlefshme dy dëftesat dhe diplomën, SHMGJ “Gjon Buzuku”, Prizren.

Bashkim Gashi shpall të pavlefshme dy dëftesat, SHMLE “Ymer Prizreni”, Prizren.

Gjemile Salihi shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMLM “Luciano Motroni”, Prizren.

Mensur Sofiu shpall të pavlefshme dëftesat dhe diplomën, SHMLT “11 Marsi”, Prizren.

Mustaf Osmanaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMLT “11 Marsi”, Prizren.